Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16. ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΕΥΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΣΙΠΠΟΣ, ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΣΤ΄

ΠΕΥΣΙΠΠΟΣ, ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΣΙΠΠΟΣ

& ΝΕΟΝΙΛΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΑΝΩΝ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.

 

Ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: ᾌδω γεγηθὼς τοὺς πόνους τῶν Μαρτύρων. Ἰωσήφ.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. β΄.  Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ.

Ἀναφανέντες ἐν ὕψει τῆς τοῦ Θεοῦ, Ἐκκλησίας ἔνδοξοι, ὡς ἀστέρες φωταυγεῖς, τὰ τῆς γῆς πληρώματα αὐγαῖς, τῆς ἀθλήσεως ὑμῶν, κατεφωτίσατε.

Δεδοξασμένοι πανεύφημοι Ἀθληταί, τοῖς οἰκείοις μέλεσιν, ἐδοξάσατε Χριστόν, τὸν παθόντα σώματι· διό, τὴν ὑμῶν περιχαρῶς, μνήμην δοξάζομεν.

Ὥσπερ τριπλόκῳ σχοινίῳ τῇ ἀῤῥαγεῖ, πίστει οἱ πανεύφημοι, τῆς Τριάδος Ἀθληταί, καρτερῶς ἀθλήσαντες οἱ τρεῖς, τὴν πληθὺν τῶν δυσσεβῶν, ἐναπηγχόνισαν.

Θεοτοκίον.

Γῆ ἀγεώργητος ὤφθης στάχυν ἡμῖν, γεωργοῦσα πάνσεμνε, τὸν τροφέα τοῦ παντός, Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἐξ οὗ, οἱ φαγόντες πρὸς ζωήν, ἀνακαλούμεθα.

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ.

Ἐνεύρου πόθος θεϊκός, τοὺς σοφοὺς Ἀθλοφόρους, ὑπομένειν βασάνους, καὶ τροποῦσθαι τὸν ἐχθρόν, καὶ στέφος νικητικόν, ἐκ παλάμης ὑποδέχεσθαι.

Γαλήνης ἔμπλεον ψυχή, κεκτημένοι ὁπλῖται, τῆς Χριστοῦ ἀληθείας, τὴν ζάλην τῶν θλιβερῶν, καὶ τρικυμίαν δεινῶν, κυβερνήσει, θείᾳ ἀπεκρούσασθε.

Ἡδύνθη λάρυγγι ὑμῶν, ὁ ἡδύτατος λόγος, τῆς ὑμᾶς θρεψαμένης, γηραῖας καὶ τὴν πικράν, κακοπιστίαν σοφοί, ἐπινεύσει, θείᾳ ἐξεκλίνατε.

Θεοτοκίον.

Θεὸν σαρκούμενον ἐκ Σοῦ, καθορῶντες Παρθένε, Θεοτόκον κυρίως, ὁμολογοῦμεν ἁγνή, Σὲ τὴν αἰτίαν σαφῶς, τῆς τῶν πάντων, οὖσαν ἀναπλάσεως.

 

 

 

 

 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

Τῆς Τριάδος τῷ φωτί, πεπυρσευμένοι τὴν ψυχήν, ἀθεΐας τὸ βαθύ, σκότος ἐλίπετε σπουδῇ, τῆς θρεψαμένης μακάριοι παραινέσεσι, καὶ χαίροντες ὁμοῦ πρὸ τῆς ἀθλήσεως, τὰ σκάμματα σοφοὶ ἐπαπεδύσασθε, καὶ τῶν ἐχθρῶν τὸ φρύαγμα νομίμως, ἀγωνισάμενοι καθείλετε, καὶ νῦν οἰκεῖτε στεφανηφόροι, Ἀθληταὶ τὰ οὐράνια.

 

ᾨδὴ δ΄. Χριστός μου δύναμις.

Ὡραίοις στίγμασιν, ὡραϊζόμενοι, ἁμαρτίας τὸ πάχος, καὶ τὴν φθοράν, ὄντως ἐξεδύσασθε, τῇ ἀφαιρέσει τῆς δορᾶς, Ἀθλοφόροι ἀξιάγαστοι.

Σταυρὸν καὶ θάνατον, καταδεξάμενον, ἐγνωκότες τὸν Λόγον, τὸν δι’ αὐτόν, θάνατον ὑπέστητε, τὰς ἀθανάτους Ἀθληταί, ἀντιδόσεις κληρωσάμενοι.

Τὸν θεῖον Πεύσιππον, καὶ τὸν Μέσιππον, εὐφημοῦντες ἐν πίστει, τὸν ἱερόν, μέλψωμεν Ἐλάσιππον, τοὺς τῆς Τριάδος Ἀθλητάς, καὶ φωστῆρας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Οὐ παρετράπητε, τῆς θείας στάσεως, προτροπῇ δυσσεβούντων, οὐ τοῦ φωτός, σκότος προεκρίνατε, ἀλλ’ ἐναθλήσαντες στεῤῥῶς, Ἀθλοφόροι ἐδοξάσθητε.

Θεοτοκίον.

Ὑπάρχων ἄσαρκος, ὁ ὑπερούσιος, οὐσιώθη ἀφράστως, ἐκ τῶν σεπτῶν, πάναγνε αἱμάτων Σου, καὶ σὰρξ ἀτρέπτως τοῖς βροτοῖς, ὁμιλήσας ἐχρημάτισεν.

 

ᾨδὴ ε΄. Τῷ θείῳ φέγγει Σου ἀγαθέ.

Σὲ τὸ ἀπαύγασμα τοῦ Πατρός, ὁ μακαριώτατος χορός, τῶν Ἀθλοφόρων ἐπόθησε, καὶ τῆς δυσσεβείας, σκότος βαθύτατον, ἐμείωσεν οἰκτῖρμον, μόνε φιλάνθρωπε.

Πίων καθάπερ γῆ ἐκλεκτή, σπόρον τὸ σεπτὸν ὄντως σοφοί, τῆς διανοίας τοῖς αὔλαξιν, ὑποδεδεγμένοι, ἑκατοστεύοντα, τοῦ μαρτυρίου στάχυν, ἐγεωργήσατε.

Ὁ παλαμναῖος καὶ δυσσεβής, ξέων ἀφειδῶς τῶν Ἀθλητῶν, τὰ ἱερώτατα σώματα, τὴν τῆς διανοίας, ἀκεραιότητα, καὶ βέβαιον τῆς γνώμης, οὐ παρεσάλευσεν.

Θεοτοκίον.

Νόμοι τῆς φύσεως ἐπὶ Σοί, πάναγνε Παρθένε ἀληθῶς, καινοτομοῦνται· Παρθένος γάρ, μένεις μετὰ τόκον, ὡς πρὸ γεννήσεως, Χριστὸν τὸν νομοδότην, ἀποκυήσασα.

 

 

 

 

 

ᾨδὴ στ΄. Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν.

Ὁ θεῖος ὁ Μέσιππος, σὺν Πευσίππῳ τῷ σοφῷ, καὶ Ἐλασίππῳ σήμερον, οἱ τῆς Τριάδος ἔνδοξοι Ἀθληταί, στεῤῥῶς ἐναθλήσαντες, ἱεραῖς μελῳδίαις εὐφημείσθωσαν.

Ὑψώθητε Μάρτυρες, πρὸς Θεὸν ὡς ἀληθῶς, ταπεινωθέντες σώμασι, καὶ τὴν ἔπαρσιν πᾶσαν τοῦ δυσμενοῦς, στεῤῥῶς κατεβάλετε, καὶ τῆς νίκης στεφάνους ἀνεδήσασθε.

Σαφῶς ἐθανάτωσαν, τὸν ἀπάτῃ δολερῶς, τὴν Εὔαν θανατώσαντα, Ἰουνίλλα ἡ Μάρτυς καὶ σὺν αὐτῇ, ἡ ἀκαταγώνιστος, Νεονίλλα τῷ ξίφει θανατώσαντα.

Θεοτοκίον.

Τὰ πάθη θεράπευσον, τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς, Θεογεννῆτορ πάναγνε, τὸν λογισμὸν κατεύνασον προσβολαῖς, ἐχθρῶν κυματούμενον, καὶ εἰρήνευσον Κόρη τὴν καρδίαν μου.

 

Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Νέῳ ἐν σώματι, κατεπαλαίσατε, θεομακάριστοι, τὸν παλαιὸν πτερνιστήν, τὰς ἀλγηδόνας ὡς τρυφάς, πάντας πόνον λύοντες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν Ἅγιοι, τῶν πίστει καταχρέως τελοῦντες, μνήμην τὴν ἱερὰν ὑμῶν πάντοτε.

 

ᾨδὴ ζ΄. Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο.

Ὡς οἱ Παῖδες τῇ πυρᾷ καθυπεβλήθητε, οἱ τρεῖς ὁμοῦ αὐτάδελφοι, μὴ φλεχθέντες δέ, Ἀθλοφόροι νεύσει θεϊκῇ, ἐμέλπετε ὕμνον τῷ Χριστῷ· εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Νεανίας τρεῖς ἡ κάμινος ἐδέξατο, ἀφλέκτους συντηρήσασα, τοὺς δὲ Μάρτυρας, ἀριθμὸν πληροῦντας τὸν αὐτόν, λαβοῦσα ὑψοῖ πρὸς οὐρανόν, καὶ τῷ τῶν ὅλων παριστᾷ, στεφανηφόρους Θεῷ.

Μακαρίως Νεονίλλα τετελείωται, τοὺς Ἀθλοφόρους Μάρτυρας, ἐπαλείψασα, καθελεῖν τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ, μεθ’ ἧς Ἰουνίλλα ἐναθλεῖ, καὶ στεφανοῦται ὁ κλεινός, Νέων προθύμῳ ψυχῇ.

Αἷμα τίμιον Μαρτύρων ἐκκενούμενον, χειμάῤῥους ἀπεξήρανε, πολυθεΐας, καὶ πιστῶν κατήρδευσε ψυχάς, βοώσας τῷ πάντων Ποιητῇ· εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Θεοτοκίον.

Ῥόδον ὥσπερ ἀκανθῶν ἐν μέσῳ ηὕρατο, τοῦ βίου τῶν κοιλάδων Σέ, ἀειπάρθενε, Ἰησοῦς ὁ πάντων φυτουργός, καὶ Σοῦ ἐκ γαστρὸς ἀποτεχθείς, κατευωδίασεν ἡμᾶς, θεογνωσίας ὀδμαῖς.

 

 

 

 

 

ᾨδὴ η΄. Ἐκ φλογὸς τοῖς ὁσίοις.

Τυραννούντων θωπείας, ἐναπεκρούσασθε, καὶ μαστίγων νιφάσι, περικυκλούμενοι, στίγμασιν ὑμῶν, κατεστίξατε Μάρτυρες, πᾶσαν τῶν δαιμόνων, πληθὺν εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὑπερεύρυζος ὤφθη, ὑμῶν μακάριοι, ἡ πρὸς Κύριον πίστις, προσομιλούντων σαφῶς, τῇ πυρκαϊᾷ, δεχομένων ἐν ταύτῃ τε, ἐν ἀγαλλιάσει, ψυχῆς τὸ θεῖον τέλος.

Ῥαντισμῷ τῶν αἱμάτων, γυναῖκες ὅσιαι, τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, ἐναπεπνίξατε, καὶ τῶν εὐσεβῶν, τὰς καρδίας ἠρδεύσατε, ἀναβλαστανούσας, τῆς εὐσεβείας στάχυν.

Ὥσπερ τρίγωνος πύργος, πέτρᾳ τῆς πίστεως, ἑδρασθεὶς τῶν Μαρτύρων, τριὰς ἡ ἔνθεος, πάσαις μηχαναῖς, ἀλγεινῶν ἀπερίτρεπτος, ὤφθη ἑλεπόλεις, ἀθέων καταστρέφων.

Θεοτοκίον.

Νοητήν Σε λυχνίαν, φῶς τὸ ἀπρόσιτον, δεξαμένην Μαρία, Παρθένε ἔγνωμεν, πάντων τῶν πιστῶν, τὰς ψυχὰς καταυγάζουσαν, καὶ τῆς ἁμαρτίας, τὸ σκότος ἐκμειοῦσαν.

 

ᾨδὴ θ΄. Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον.

Ἰσχὺν καὶ κράτος Χριστὸν τιθέμενοι, τὸν τοῦ ἐχθροῦ, τὸ κράτος θείῳ πάθει ὀλέσαντα, οἱ καλλίνικοι ἔνδοξοι Μάρτυρες, ἤνεγκαν θαρσαλέως, πάθη ἐπίπονα· ὅθεν ἰατρεύουσιν ἡμῶν, τὰ πάθη πάντοτε.

Ὡς φῶς ὡς ὄρθρος ὡς μέγας ἥλιος, τῶν Ἀθλητῶν, ἡ μνήμη παραδόξως ἐξέλαμψε, τὴν ὑφήλιον πᾶσαν φωτίζουσα, καὶ τὸ τῆς ἀσεβείας, σκότος διώκουσα, καὶ τὰς διανοίας τῶν πιστῶν, καταλαμπρύνουσα.

Στρατὸς Μαρτύρων Ἁγίων σύλλογος, ὑμνείσθω εὐσεβῶς μελῳδήμασι, σὺν Πευσίππῳ ὁ μέγας ὁ Μέσιππος, Νέων καὶ Νεονίλλα, θεῖος Ἐλάσιππος, σὺν τὴν Ἰουνίλλῃ τῇ σεπτῇ, καὶ μεγαλόφρονι.

Ἡ γῆ τὴν κόνιν ὑμῶν τοῦ σώματος, ὡς θησαυρόν, κατέχει Ἀθληταὶ ἁγιάσματος, οὐρανὸς δὲ τὰ πνεύματα κέκτηται, θείαις φωτοχυσίαις, καὶ ὡραιότησι, περιαυγαζόμενα ἀεί, θεομακάριστοι.

Θεοτοκίον.

Φωνὴν βοῶμέν Σοι χαριστήριον· χαῖρε φωτός, ἀΰλου καθαρὸν ἐνδιαίτημα, ἡ αἰτία τῆς πάντων θεώσεως· χαῖρε κατάρα λύσις· χαῖρε ἀνάκλησις, τῶν κατεῤῥαγμένων γηγενῶν, θεοχαρίτωτε.

 

 

 

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8. ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η΄

ΘΕΟΦΙΛΟΣ & ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΑΝΩΝ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Ὁ Κανών.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. α΄ Θεὸς ἐφάνη ἐπὶ γῆς.

Ὁ μεγαλύνας ἐπὶ γῆς, Ἑλλαδίου τὸ μνημόσυνον, Θεοφίλου τε ἅμα, Χριστὲ δόξα τῷ κράτει Σου, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι.

Θεοφανείας Ἀθληταί, μυστικῶς ἀξιωθέντες καλῶς, ἐν σταδίῳ τὸν δρόμον, τελέσαντες ηὕρασθε, ζωὴν τὴν ἀτελεύτητον.

Θεοτοκίον.

Φῶς τὸ ἀπρόσιτον ἡμῖν, Θεοτόκε ἀπεκύησας, τὸ φωτίζον τὸν κόσμον, Χριστὸν Ὃν δοξάζοντες, Σὲ πόθῳ μακαρίζομεν.

 

ᾨδὴ γ΄. Ἐπὶ τὰ ἔθνη.

Τοὺς ἀραμένους, τὸν σταυρὸν ἐν τοῖς ὤμοις αὐτῶν, καὶ τῷ Κτίστῃ ἀεί, ἀκολουθήσαντας Μάρτυρας, Ἑλλάδιον ὁμοῦ, καὶ Θεόφιλον ἀνυμνήσωμεν.

Ἐλέου θείου, καὶ χρηστότητος γέγονας, πρακτικῶς ὦ Ἑλλάδιε, ἱλαρῶς φερωνύμως δοτήρ· φιλόπτωχος διό, δὴ καὶ ὤφθης ὡραιόψυχε.

Θεοτοκίον.

Τὸν ἐν Τριάδι, προσκυνούμενον Λόγον ἡμῖν, ἀπειράνδρως ἐγέννησας, Θεοτόκε ἀμίαντε, καὶ ἔσωσας ἁγνή, τοὺς ὑμνοῦντάς Σε τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς.

 

ᾨδὴ δ΄. Τὰ ἔργα

Τῷ πλούτῳ, τῷ τοῦ παναγίου Σου Πνεύματος, ἐνέπλησας, τοὺς Ἁγίους Σου Χριστέ, Ἑλλάδιον, σὺν Θεοφίλῳ ἐπαξίως, τοῖς θαύμασι τὸν κόσμον πλουτίζοντας.

Τῷ ὅπλῳ, τῷ τοῦ σωτηρίου ἀήττητοι Μάρτυρες, Ἑλλάδιε, καὶ Θεόφιλε αὐτοί, τὸν δόλιον, κατατοξεύσαντες Βελίαρ, Ἀγγέλων ἀνεδείχθητε σύσκηνοι.

Θεοτοκίον.

Ἡ Παρθένος, ἐν γαστρὶ συνέλαβε Κύριε, καὶ ἔτεκε, Σὲ τὸν Ἐμμανουήλ· ἐξῆλθες γάρ, εἰς σωτηρίαν λαοῦ Σου, τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς Σου φιλάνθρωπε.

 

 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Ὀρθρίζοντες βοῶμέν Σοι Κύριε σῶσον ἡμᾶς.

Ἐνίκησαν Ἑλλάδος ἅμα καὶ Θεόφιλος, τὸν δόλιον δράκοντα, πιστῶς ὁμοῦ ἐναθλήσαντες.

Κατέσβεσαν οἱ Μάρτυρες κάμινον τῶν βασάνων· εἶχον γὰρ τὸ ἅγιον, τοῦ Κτίστου πνεῦμα δροσίζον αὐτούς.

Θεοτοκίον.

Τὸ χαῖρέ Σοι κραυγάζομεν ἅπαντες Θεοτόκε, οἱ διὰ τοῦ τόκου Σου, Ἀδὰμ ῥυσθέντες τοῦ πτώματος.

 

ᾨδὴ στ΄. Τοῦ κήτους.

Ἑλλαδίου, Θεοφίλου τε ἡ μνήμην, τοὺς τελοῦντας, αὐτὴν ῥύεται ἐκ πάσης, ἀσθενείας καὶ θλίψεως, καὶ περιστάσεως.

Παῤῥησίαν, κεκτημένοι πρὸς τὸν Κτίστην, τοῦ ῥυσθῆναι δυσωπεῖτε Ἀθλοφόροι, ἐξ ὀργῆς καὶ θλίψεως, τοὺς ἀνυμνοῦντας ὑμᾶς.

Τριαδικόν.

Τὴν τριάδα, ὀρθοδόξως προσκυνοῦμεν· ὁ Πατὴρ γάρ, ὁ Υἱὸς καὶ θεῖον Πνεῦμα, τῇ φύσει Θεός ἐστιν· εἷς ἡ Τριὰς καὶ Μονάς.

 

ᾨδὴ ζ΄. Εὐλογητὸς ὁ Θεός.

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ δι’ Ἑλλαδίου, καὶ Θεοφίλου σώσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὑπερύμνητος καὶ ὑπερένδοξος.

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τοὺς Ἀθλοφόρους, ἐπουρανίοις τάξας σκηνώμασι, καὶ ὑπερύμνητος καὶ ὑπερένδοξος.

Θεοτοκίον.

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ ἐκ τῆς Παρθένου, σαρκὶ τεχθεὶς καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὑπερύμνητος καὶ υπερένδοξος.

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν ποιητὴν τῆς κτίσεως.

Σὺν Θεοφίλῳ ἅπαντες, τὸν σοφὸν Ἑλλάδιον ὑμνήσωμεν, ὡς ὑπὲρ Κυρίου, ἀθλήσαντας νομίμως.

Ὡς παῤῥησίαν ἔχοντες, Ἑλλάδιε Μάρτυς καὶ Θεόφιλε, ῥύσασθε κινδύνων, ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὁ βαπτισθεὶς ἐν σώματι, ἁγίασον σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ τῶν Ἀθλοφόρων.

Θεοτοκίον.

Ὃν ὑπὲρ φύσιν ἄχραντε, καὶ ἔννοιαν τέτοκας Χριστὸν τὸν Θεόν, πρέσβευε σωθῆναι, τοὺς πίστει Σε ὑμνοῦντας.

 

 

 

 

 

 

ᾨδὴ θ΄. Σὲ τὴν Θεομήτορα Παρθένον ἁγνήν.

Χάριν ἰαμάτων εἰληφότες ἀεί, Ἑλλάδιε θεόφρον καὶ Θεόφιλε, ἀσθενείας πάσης ἡμᾶς ῥύσασθε.

Ἔχοντες πρὸς Κύριον πολλὴν τὴν στοργήν, Θεόφιλε παμμάκαρ καὶ Ἑλλάδιε, τοὺς ὑμᾶς ἀνυμνοῦντας περισώσατε.

Κύριε πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Σου νῦν, Μαρτύρων Ἑλλαδίου καὶ Θεοφίλου, ἡμᾶς ἀνάγκης λύτρωσαι καὶ θλίψεως.

Θεοτοκίον.

Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε ἁγνή, δι’ ἧς τῆς σωτηρίας ἠξιώθημεν, οἱ πιστῶς τιμῶντες τὴν εἰκόνα Σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΝΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η΄

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΑΝΩΝ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Σὺν τοῖς συνάθλοις, Ἰουλιανὸν σέβω. Ἰωσήφ.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος α΄. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά.

Στέφος κομισάμενος διπλοῦν, ὡς ἀσκητής τε καὶ Μάρτυς πανεύφημε, χαίρων νῦν παρίστασαι, ἐν οὐρανοῖς τῷ Βασιλεῖ τῆς κτίσεως· ὃν ὑπὲρ τῶν πίστει, ἱλέωσαι εὐφημούντων σε.

Ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα σοφέ, τὰ μὴ ὁρώμενα πόθῳ ἐζήτησας, καὶ ἀναλαβόμενος, τὸν σὸν σταυρὸν Κυρίῳ ἠκολούθησας, πάθη θανατώσας, δι’ ἐγκρατείας τοῦ σώματος.

Νυμφῶνα ποθῶν θεοειδῆ, ἐν οὐρανοῖς τὸν ἀεὶ διαμένοντα, ἔπεισας τὴν σύζυγον, Μάρτυς σοφὲ ὁσίως συναγνεῦσαί σοι, ἔλλαμψιν ἐξ ὕψους, σωτηριώδη δεξάμενος.

Θεοτοκίον.

Τῷ πόθῳ τρωθεῖσα τοῦ ἐκ Σοῦ, ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας ἐκλάμψαντος, ἄχραντε θεόνυμφε, ἡ εὐκλεὴς καὶ πάνσεμνος Βασίλισσα, ἄφθορον τὸ σῶμα, ἐν παρθενίᾳ διέσωσεν.

 

ᾨδὴ γ΄. Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν.

Ὄμβροις τῶν δακρύων τοὺς κρουνούς, συνάψας τῶν αἱμάτων σου, ἓν ἐξ ἀμφοῖν ποτήριον ἔπλησας, καὶ τοὺς τροφίμους, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἱερῶς ἐπότισας, πίστει εὐφημοῦντάς σου, τὰ παλαίσματα Μάρτυς πολύαθλε.

Ἰλύος παθῶν φθοροποιῶν, ἀσκήσεσιν ἐκάθηρας, τὴν ἱερὰν ψυχήν σου πανόλβιε, καὶ ἐναθλήσας, πλάνης κατέβαλες, Μάρτυς ὀχυρώματα, χορὸν ἐπαγόμενος, συμμαρτύρων· μεθ’ ὧ εὐφημοῦμέν σε.

Στρατὸν ἐπαγόμενος στεῤῥόν, Μαρτύρων ἀξιάγαστε, πολυειδεῖς βασάνους ὑπέμεινας, πυρὶ ἐνύλῳ, ἀντιταξάμενος, ἔνδον τοῦ ἀΰλου σε, ὅλον ἀναφλέγοντος, τῆς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἀγαπήσεως.

Θεοτοκίον.

Σὲ πίστει καλοῦσα βοηθόν, Παρθένε παναμώμητε, ἡ εὐκλεὴς ἐν πίστει Βασίλισσα, ἁγνὴ παρθένος, Χριστῷ νενύμφευται, καὶ παρθένων τάγματα, τούτῳ προσενήνοχε, σὺν αὐτοῖς εὐχαρίστως ὑμνοῦσά Σε.

 

 

 

 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄ Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀσκήσει ἐλάμπρυνας τὴν ἱεράν σου ψυχήν, καὶ δῶρον προσήνεγκας, τῷ σαρκωθέντι Θεῷ, σαυτὸν δι’ ἀθλήσεως, χάριν δὲ ἰαμάτων, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, λύειν ἀῤῥωστημάτων, τὴν ἀχλὺν θεοφόρε, πρεσβεύων τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς, τοὺς πόθῳ τιμῶντάς σε.

 

ᾨδὴ δ΄. Ὄρος σε.

Ὕπερθεν, ἁγίων ὑψωμάτων ἐξέλαμψεν, ἄπλετον φῶς μέσον ὑμῶν, ἁγνῶς πεισάντων ἑαυτούς, βιῶναι πανάριστοι, καὶ ὑπὲρ νοῦν, εὐώδης χάρις διέπνευσε, προσβεβαιοῦσα ὑμῶν τὰ βουλεύματα.

Νέκρωσιν, παθῶν ἀσκητικῶς ἐνδυσάμενος, ζωῆς ἐπέτυχες θανών, παμμάκαρ Ἰουλιανέ, ὡς Μάρτυς πανάριστος, συναθλητῶν, προσεπαγόμενος ὅμιλον· μεθ’ ὧν σε πίστει καὶ πόθῳ γεραίρομεν.

Ἅπασαν, τυράννου στηλιτεύσας τὴν ἄνοιαν, θλάσιν ὑπέμεινας μελῶν, καὶ σπαραγμοὺς πολυειδεῖς, καὶ βίαιον θάνατον, πρὸς τὴν ζωήν, τὴν ἀληθῆ πορθμευόμενος, μεγαλομάρτυς Κυρίου πανόλβιε.

Θαύμασιν, ἐπίστωσας τοὺς ἄφρονας σέβεσθαι, ἕνα Θεὸν ἀληθινόν, καὶ τὰ σεβάσματα αὐτῶν, ὡς χοῦν ἐξελέπτυνας, Μάρτυς σοφέ, τυφλοῖς τὸ βλέπειν δωρούμενος, τῇ ἐπικλήσει Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Θεοτοκίον.

Λάμπουσαν, παντοίων ἀρετῶν ἐπιδείξεσι, Σὲ τὴν καλὴν ἐν γυναιξίν, οἷα βασίλισσα ἁγνήν, ἡ Μάρτυς Βασίλισσα, Μήτηρ Θεοῦ, ὑπερβαλλόντως ἠγάπησε· μεθ’ ἧς ἀεί Σε πιστοὶ μακαρίζομεν.

 

ᾨδὴ ε΄. Ὁ φωτίσας.

Ὁ Κύριος, δι’ αὐτὸν ἐναθλοῦντα θεώμενος, ἀνιστᾶν σοι, Ἀθλοφόρε νεκροὺς χάριν δίδωσιν, εἰς βεβαίαν πίστωσιν, νεκροῖς ξοάνοις τῶν ἀλόγων, θυσιαζόντων πανένδοξε.

Ἱστάμενον, καὶ χοροῖς Ἀσωμάτων στεφόμενον, ὡς εἶδέ σε, ὁ ἀοίδιμος ἔνδοξε Κέλσιος, ἱερῶς πεφώτισται, καὶ μετὰ σοῦ τὸν θεῖον δρόμον, τῆς μαρτυρίας ἐτέλεσεν.

Συνώθησαν, τοὺς Χριστοῦ στρατιώτας οἱ ἄφρονες, εἰς λέβητας, καιομένους πυρὶ ἀλλ’ ἐῤῥύσατο, ἀβλαβεῖς ὁ Κύριος, τούτους σεπταῖς ἐπιστασίαις, ἐπουρανίων δυνάμεων.

Θεοτοκίον.

Ἰσχύϊ Σου, ἡ θεόφρων παρθένος Βασίλισσα, πανάμωμε, τὸν ἀρχέκακον ὄφιν νικήσασα, χορὸν πολυάριθμον, Χριστῷ παρθένων προσκομίζει, ὡς Θεοτόκον ὑμνοῦσά Σε.

 

 

 

 

 

ᾨδὴ στ΄. Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς.

Ὀδύνας ὑποστάς, μαστίγων ὅσιε, θαυμάτων χάριν έλαβες, θεραπεύειν τὰς ὀδύνας τῶν πιστῶς, ἐπικαλουμένων σε ἑκάστοτε, ὡς ἀθλητήν, καὶ παθημάτων Χριστοῦ ἐκσφράγισμα.

Ὑπέμεινας τῆς σῆς, δορᾶς ἀφαίρεσιν ἀσάλευτος τηρούμενος, τῇ δυνάμει τε καὶ χάριτι Χριστοῦ, τοῦ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν νευρώσαντος, τῇ πρὸς ἡμᾶς, συγκαταβάσει Μάρτυς πολύαθλε.

Λεόντων ἐν Χριστῷ, διῆλθες χάσματα, ἀπήμαντος πανόλβιε, ἐπικλήσει τοῦ Χριστοῦ τοῦ δι’ ἡμᾶς, σάρκα θελήσει πτωχεύσαντος, οὗ τὸ σεπτόν, πάθος παμμάκαρ χαίρων ὑπέμεινας.

Θεοτοκίον.

Ἰλύος τῶν παθῶν, ἀποκαθάρασα, Βασίλισσα τὰ ὄμματα, τῷ ἐκλάμψαντι Χριστῷ παρθενικῶν, θείων ἐκ λαγόνων προσενήνεξαι, μετὰ χοροῦ, σεπτῶν Μαρτύρων Παρθένος ἄμωμος.

 

ᾨδὴ ζ΄. Σὲ νοητήν.

Ἀποσκοπῶν, πρὸς τὸν ἐν ἰσχύϊ σε, σώζειν δυνάμενον Θεόν, κατεφρόνησας Ἀθλητά, λέβητος φλογίζοντος, θείῳ πυρακτούμενος, ζήλῳ καὶ μέλπων γηθόμενος· ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Νεκρὸς σοφέ, κόσμῳ ἐχρημάτισας, καὶ προσευχῇ σου ἐκτενεῖ, Ἀθλητὰ Ἰουλιανέ, νεκροὺς ἐξανέστησας, μέλπων ἐμμελέστατα, τῷ Ποιητῇ πάσης κτίσεως· ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Ὁ ταῖς πληγαῖς, μάκαρ καταικίζων σε, τὸ φῶς κομίζεται σοφέ, καὶ πιστεύσας τῷ πλαστουργῷ, κάραν ἀποτέμνεται, Μάρτυς χρηματίζει τε, ἀναβοῶν ἐμμελέστατα· ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

Θεοτοκίον.

Νέον ἡμῖν, βρέφος ἀπεκύησας, τὸν συναΐδιον Πατρί, Θεοτόκε Μήτηρ ἁγνή· ὅθεν Σε Βασίλισσα, στέργουσα ἠρίστευσε, κατὰ παθῶν ἀνακράζουσα· ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

 

ᾨδὴ η΄. Ἐν καμίνῳ παῖδες Ἰσραήλ.

Σὺν τῷ θείῳ Ἰουλιανῷ, Ἀντώνιον τὸν μέγαν, καὶ Κέλσιον εἰκοσάριθμον, στρατόν τε εὐκλεῆ, Μαρτύρων ὑμνήσωμεν, μελῳδοῦντες· πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ἐκδημοῦντες Μάρτυς τῆς σαρκός, χοροὶ πατριαρχῶν σοι, Μαρτύρων καὶ Ἀποστόλων, προσυπήντησαν χαρᾷ, προπομπὴν ποιούμενοι, καὶ πρὸς λήξεις, τὰς αἰωνίους, καὶ μονὰς ἀκηράτους, σὲ καθοδηγοῦσι, τελέσαντα τὸν δρόμον.

Βασιλείαν Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἀσάλευτον ἀξίως, παρέλαβες καὶ κατώκησας, σὺν πᾶσιν ἐκλεκτοῖς· μεθ’ ὧν μέλπεις πάντοτε· εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Θεοτοκίον.

Ὡς ὡραίαν ὡς περικαλλῆ, Βασίλισσα ποθοῦσα, Παρθένε Σὲ παναμώμητε, χορὸν μοναζουσῶν, Χριστῷ πολυάριθμον, σεσωσμένων, πίστει προσάγει· μεθ’ ὧν Σε εὐλογοῦμεν, ὡς ἁγιωτέραν, φανεῖσαν τῶν Ἀγγέλων.

 

ᾨδὴ θ΄. Τύπον, τῆς ἁγνῆς λοχείας Σου.

Ἵνα, τῶν Ἀγγέλων Ἅγιε, τὴν ἀφθαρσίαν κτήσῃ φθαρτῷ ἐν σώματι, ἔπεισας καλῶς, τὴν συναφθεῖσαν νομίμως σοι, τὴν ἁγνείαν ἑλέσθαι καὶ ὤφθητε, βιώσαντες ὁσίως, πολλῶν φωστῆρες θεαυγέστατοι.

Ὥσπερ, προσφορὰ εὐπρόσδεκτος, καὶ καθαρὰ θυσία Θεῷ προσενήνεξαι, Ἰουλιανέ, κλίνας αὐχένα πολύαθλε, ἀποτέμνοντι ξίφει καὶ εἴληφας, τὸν στέφανον τῆς νίκης, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ δεόμενος.

Στῖφος, Ἀθλητῶν προσήνεγκας, τῷ ἀθλοθέτῃ μάκαρ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν, Ἰουλιανέ· μεθ΄ ὧν σε νῦν μακαρίζομεν, ὡς καλῶς τὸν ἀγῶνα τελέσαντα, καὶ νίκης τὰ βραβεῖα, παρὰ Κυρίου κομισάμενον.

Ἤδη, τῷ φωτὶ μακάριοι, τῷ τρισηλίῳ χαίροντες παριστάμενοι, καὶ μαρμαρυγαῖς, ταῖς ὑπερφώτοις λαμπόμενοι, καὶ μεθέξεσι θείαις θεούμενοι, φωτίσατε τοὺς πίστει, εἰλικρινῶς ὑμᾶς γεραίροντας.

Θεοτοκίον.

Φέγγει, τοῦ ἐκ Σοῦ πανάμωμε, ὑπερβολῇ χρηστότητος ἀνατείλαντος, Μάρτυς ἡ σεμνή, καταυγασθεῖσα Βασίλισσα, μακαρίων ἐλπίδων ἐπέτυχε· μεθ’ ἧς Σε συνελθόντες, ἀξιοχρέως μακαρίζομεν.